Wczytuję...
Poleć nas:

Statut Fundacji Pomoc Polakom Donbasu

Tekst jednolity z dnia 23.03.2016 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 • Fundacja Pomoc Polakom Donbasu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 • Fundacja została ustanowiona przez Jakuba Jacka Wołąsiewicza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Edytę Międzybrodzką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Leszno nr 8 lok. 9, w dniu 03.02.2016 r. (Repertorium A nr 185/2016)
 • Fundacja została powołana w związku z konfliktem wewnętrznym we Wschodniej Ukrainie i dążeniem do udzielenia pomocy Polakom i osobom polskiego pochodzenia oraz ich rodzinom, którzy przybyli do Polski szukając pokoju lub pozostali w strefie konfliktu.
 • Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 • Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na język obcy.

§2

 • Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 • Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
 • Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
 • Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 • Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§3

 • Fundacja posiada osobowość prawną.
 • Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) z późn. zm.
 • Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 • Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.
 • Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia i ich rodzinom przybyłym do Polski ze Wschodniej Ukrainy, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej ww. osób i rodzin migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia i ich rodzin przybyłych do Polski ze Wschodniej Ukrainy, jako zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ww. osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 4. działalność charytatywna na rzecz osób polskiego pochodzenia oraz ich rodzin, którzy przybyli do Polski lub pozostali w strefie konfliktu;
 5. działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w szczególności na rzecz mniejszości Polskiej na Ukrainie Wschodniej;
 7. ochrona i promocja zdrowia wśród osób i rodzin migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia i ich rodzin przybyłych do Polski ze Wschodniej Ukrainy;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn w grupie osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród osób i rodzin migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia i ich rodzin przybyłych do Polski ze Wschodniej Ukrainy;
 15. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności na rzecz osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 16. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia przybyłych do Polski ze Wschodniej Ukrainy;
 17. działalność na rzecz polskiej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, w szczególności dotyczących osób polskiego pochodzenia oraz ich rodzin, którzy  pozostali w strefie konfliktu na Ukrainie Wschodniej;
 21. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, w szczególności na rzecz osób polskiego pochodzenia oraz ich rodzin, którzy przybyli do Polski lub pozostali w strefie konfliktu na Ukrainie;
 22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności dotyczącymi osoby wymienione w §4 pkt. 1;
 23. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz pomocy osobom polskiego pochodzenia oraz ich rodzinom, którzy przybyli do Polski lub pozostali w strefie konfliktu;
 24. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 25. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych znajdujących się wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1;
 26. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w szczególności na rzecz osób i rodzin migrantów, w tym Polaków i osób polskiego pochodzenia i ich rodzin przybyłych do Polski ze Wschodniej Ukrainy ;
 28. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób wymienionych w §4 pkt. 1.

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pomoc bezpośrednią i pośrednią dla Polaków i osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzinom w legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znalezienia źródeł dochodów osobistych (zatrudnienie) i miejsc stałego lub czasowego zamieszkania, zapewnienia potrzeb edukacyjnych i socjalnych oraz rozwiązywania problemów prawnych i majątkowych związanych z przesiedleniem,
 2. pozyskiwanie domów i mieszkań dla podopiecznych i ich utrzymywanie według odrębnych regulaminów,
 3. organizację dla Polaków i osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzinom efektywnych kursów i programów integracyjnych w zakresie doskonalenia znajomości języka polskiego, zwyczajów, historii i przystosowania zawodowego,
 4. pomoc dla osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzinom w poszukiwaniu dokumentów archiwalnych potwierdzających to pochodzenie, a w przypadku niemożności ich odnalezienia lub odtworzenia zapewnienie najbardziej optymalnych form dalszego legalnego pobytu w Polsce bez dyskryminacji i wyobcowania etnicznego,
 5. udzielanie pomocy psychologicznej i środowiskowej dla Polaków i osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzinom oraz podtrzymywanie związków z „małymi ojczyznami”,
 6. współpracę z przedsiębiorcami, władzami lokalnymi i społecznikami dla zainteresowania rozwiązywaniem problemów integracyjnych Polaków i osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzin,
 7. prowadzenie kampanii medialnej i społecznej na rzecz nowego spojrzenia na konieczność zrewidowania polityki migracyjnej w kierunku rozszerzenia ram prawnych i społecznych repatriacji Polaków i osób polskiego pochodzenia do Polski w celu poprawy sytuacji demograficznej,
 8. tworzenie miejsc pracy w Fundacji i jej zakładach dla Polaków i osób polskiego pochodzenia powracających do Polski na stałe lub przybywających czasowo oraz ich rodzin,
 9. pomoc i wspieranie Polaków i osób polskiego pochodzenia za granicą poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, historycznych i charytatywnych realizowanych w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Ukrainy,
 10. utrzymywanie kontaktów z organizacjami Polaków i instytucjami krzewienia kultury polskiej za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej Ukrainy i udzielanie im pomocy w realizacji swoich działań,
 11. promowanie dziedzictwa sarmackiego jako kolebki ludów europejskich,
 12. prowadzenie działań mających na celu powstawanie przyjaznego klimatu dla Polski i Polaków i osób polskiego pochodzenia w krajach ich zamieszkiwania poprzez akcentowanie wspólnych wartości i idei,
 13. wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego (m.in. poprzez wysyłanie wolontariuszy i wyposażanie punktów nauczania języka polskiego i polskich bibliotek oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu do polskiej kultury),
 14. pomoc na rzecz ochrony zabytków kultury polskiej za granicą (świeckiej i sakralnej) oraz dokumentowanie obecności Polaków za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem losu Ślązaków deportowanych do wschodniej Ukrainy po zakończeniu II wojny światowej,
 15. zachęcanie Polonii z Zachodu do współudziału w organizowaniu różnorodnej pomocy (finansowa, doradcza, podejmowanie działalności gospodarczej) na rzecz Polaków na Wschodzie,
 16. wspieranie rozwoju duszpasterstwa polskiego,
 17. udzielanie pomocy Polakom na Wschodzie, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,
 18. współpraca z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, kościołami, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz Polaków na Wschodzie,
 19. organizowanie niedochodowych konferencji, sympozjów mających na celu budowę w państwach pobytu Polaków społeczeństwa obywatelskiego i umocnienia demokracji, rządów prawa i praw człowieka,
 20. w przypadku naruszeń praw człowieka w stosunku do Polaków za granicą oraz Polaków, osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin, których prawa zostały naruszone w Polsce pomoc w dochodzeniu sprawiedliwości przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka,
 21. udzielanie bezpośredniej pomocy humanitarnej przedstawicielom lokalnych środowisk demokratycznych, represjonowanym za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji w krajach nie respektujących tych wartości,
 22. organizowanie pomocy humanitarnej dla ofiar wojen, konfliktów i klęsk naturalnych i przemysłowych,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§7

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. a)  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. b)  darowizn, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych,
 3. c)  dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, loterii i innych działań przewidzianych prawem prowadzonych przez Fundację, także przy udziale innych osób,
 4. d)  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
 5. e)  odliczeń podatkowych,
 6. f)  dochodów pochodzących z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji.

§8

Dochody pochodzące z dotacji darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 1)  udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków organów Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracowników Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej osobami bliskimi 2)  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach 3)  wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego 4)  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji

§12

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w przypadku podjęcia decyzji przez statutowe organy Fundacji.
 • Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji – realizację jej celów statutowych oraz pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji..

Rozdział V. Organy Fundacji

§13

 1. Organami Fundacji są: – Rada Fundacji, zwana dalej Radą – Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

§14

 1. Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą powołane przez Fundatora albo ustanowionego przez niego pełnomocnika, osoby fizyczne lub prawne.
 3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji” przyjęty przez Radę i zaakceptowany przez Fundatora.
 6. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

 1. Fundator albo ustanowiony przez niego pełnomocnik, a w przypadku śmierci Fundatora jego spadkobiercy albo ustanowiony przez nich pełnomocnik, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.

§15

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu przy podejmowanych przez Radę decyzjach Fundator albo ustanowiony przez niego pełnomocnik. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
 3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 4. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu albo Fundatora albo ustanowionego przez niego pełnomocnika, zgłoszony na piśmie.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykła większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji mają formę:
 8. jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo
 9. komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach przy wykorzystaniu środków: komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizualnych.
 10. W przypadku posiedzenia członków Rady przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizualnych uchwały z danego posiedzenia podpisywane są jednoosobowo przez Przewodniczącego Rady.

§16

 1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba powołana do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
 2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Fundator albo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

§17

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,

2) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

3) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

4) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

5) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków

6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,

7) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

8) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,

9) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,

10) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, przy czym skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
 2. Kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,

3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.

§20

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy między innymi:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

  §21

  Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.  

  Rozdział VI. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

  §22

  1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
  2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

  §23

  1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
  2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

  Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

  §24

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
  2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
  3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
  4. Majątek pozostały po likwidacji Likwidator przekaże innym organizacjom społecznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

   

  Rozdział VIII. Zmiany Statutu

  §25

  1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora Fundacji.
  2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

   

  Rozdział IX. Postanowienia końcowe

  §26

  • Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

  §27

  • Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

POMAGAMY OSOBOM NARODOWOŚCI POLSKIEJ
z rejonu ogarniętych walkami na Wschodzie Ukrainy - Donbasu, Doniecka, Ługańska